1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
« »
 

EQUIP DIRECTIU, COORDINACIÓ i COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

 
 
 
Direcció 2019-2020 Coordinacions 2019-2020
Directora
Núria Cardona Arnau
Coordinador d'Informàtica Eduard Vives Toro / Núria Iranzo
Coordinadora pedagògica Núria Casat Martínez Coordinador extraescolars Miquel Cabezas
Cap d'estudis Anna Montesinos Busquets Coordinador Riscos laborals Emilio Setién
Secretari Manel García Sánchez Coordinació 1r i 2n ESO Núria Casat
  Coordinació 3r i 4rt ESO Gemma Artès
Les seves funcions són:

 • Directora: és la impulsora i la responsable última de totes les activitats que es realitzen al centre.
 • Coordinadora pedagògica: coordina les qüestions relatives al currículum i les adequacions referents a l’alumnat.
 • Cap d’estudis: s’ocupa de la programació i seguiment de les activitats docents del centre.
 • Secretari: és el responsable de tota la documentació acadèmica i de la gestió econòmica del centre.
BAT/Treball de recerca Sonia Gabaldón
Coordinació Festes David Toribio
 
Orientadora M José Cabello
Representant de l'EAP de Cerdanyola Fibici Martín
Mestra d'audició i llenguatge (MALL) Montse Valverde / Marta Aguado/
Logopeda CREDAV Dolors Martínez
 

 

OFERTA EDUCATIVA

 
 

Aquí teniu informació general de l'organització, normativa i funcionament del nostre centre.   

  Oferta curricular curs 2019-20 NORMATIVA:
PEC: Projecte educatiu de centre 18-20
PLC: Projecte lingüístic
NOFC: Normativa d'organització i funcionament de centre
Guies informatives curs 2019-20:  ESO  I   BAT
   
 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA  

 
 

Aquesta comissió té com objectiu recolzar la feina feta pels professors i el tutor de l'alumne davant l'aparició de conflictes, aplicant mesures correctores.

   Actua en cas de:
Qui la compon?
 • Faltes d'assistència a ESO i Batxillerat
 • Expulsions de l'aula
 • Conflictes varis al centre
 • Cap d'estudis
 • 1 professor/a
 • 1 alumne
 • 1 pare/mare
 • Psicopedagog
    Quan es reuneix?
 • La reunió de la Comissió , durant aquest curs 2014-2015, es farà  els dijous a les 11,15h.
 • L'alumne que hagi de passar per la Comissió rebrà la comunicació d'assistència per escrit, com a mínim, amb 24 hores d'antelació.
    Com funciona?
L'alumne serà convocat a presentar-se en el següents supòsits:
 • Faltes injustificades i retards:
5 hores (ESO)
8 retards injustificats.
 • 3 faltes lleus a l'ESO i al Batxillerat.
 •  Incompliment d'alguna clàusula del contracte pedagògic.
 • Conducta contrària a les normes de convivència, prèvia decisió del Cap d'Estudis i el Tutor.
    L'alumne explicarà davant la comissió la seva versió dels fets. 
    Actuacions de la Comissió:
 • Imposar a l'alumne la realització d'algun tipus de tasques de reflexió sobre el seu comportament.
 • Fer un advertiment oral o escrit, tot explicant algunes de les possibles conseqüències que tindria la persistència de la seva actitud.
 • No participació en activitats extraescolars o complementàries per un període màxim de 15 dies.
 • Assistència al centre en hores no lectives per realitzar diferents tasques (reparadores, d'estudi, de reflexió...) en un período màxim de 2 setmanes i/o reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de la comunitat educativa.
 • Exigir que l'alumne expliqui el motiu del seu pas per la comissió davant del seu grup classe.
 • Privació del temps d'esbarjo.
 • Fer treballar l'alumne sancionat durant unes hores o dies en altres agrupacions en un període màxim de 15 dies.
 • Aplicar altres mesures pedagògiques que la comissió cregui convenient.
    Convocatòria d'obertura d'expedient:
El Director pot  decidir obrir  expedient disciplinari i aplicar una expulsió cautelar si és convenient, a proposta del Cap d'Estudis o de la Comissió de convivència en els següents supòsits:

L'alumne serà convocat a presentar-se quan hagi acumulat tres faltes greus, o en el cas de conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre catalogades com a tals segons el Decret de Drets i Deures dels alumnes dels centres de nivelll no universitari de Catalunya, o per l'incompliment reiteratiu de les clàusules o el contracte pedagògic.

Un cop nomenat l'instructor de l'expedient disciplinari, la Comissió de Convivència posarà a la seva disposició tota la informació del seguiment realitzat a l'alumne.