1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
« »
 

EQUIP DIRECTIU, COORDINACIÓ i COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

 
 
 
Direcció 2018-2019 Coordinacions 2018-2019
Directora
Núria Cardona Arnau
Coordinador d'Informàtica Eduard Vives Toro / Encarni Pavón
Coordinadora pedagògica Núria Casat Martínez Coordinador Intercanvis Àlex Martín
Cap d'estudis Anna Montesinos Busquets Coordinador Riscos laborals Emilio Setién
Secretari Jordi García Sabaté Coordinació ESO Gemma Artès
Adjunta de cap d'estudis   Batxillerat/Treball de recerca Sonia Gabaldón
Les seves funcions són:

 • Directora: és la impulsora i la responsable última de totes les activitats que es realitzen al centre.
 • Coordinadora pedagògica: coordina les qüestions relatives al currículum i les adequacions referents a l’alumnat.
 • Cap d’estudis: s’ocupa de la programació i seguiment de les activitats docents del centre.
 • Secretari: és el responsable de tota la documentació acadèmica i de la gestió econòmica del centre.
Coordinació Festes Carme Rosich
 
Orientadora M José Cabello
Representant de l'EAP de Cerdanyola Fibici Martín
Mestra d'audició i llenguatge (MALL) Montse Valverde / Marta Aguado/ Àngela Alcobendas
Logopeda CREDAV Dolors Martínez
 

 

OFERTA EDUCATIVA

 
 

Aquí teniu informació general de l'organització, normativa i funcionament del nostre centre.   

  Oferta curricular curs 2018-19 NORMATIVA:
PEC: Projecte educatiu de centre 18-20
PLC: Projecte lingüístic
NOFC: Normativa d'organització i funcionament de centre
Guies informatives curs 2018-19:  ESO  I   BAT
   
 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA  

 
 

Aquesta comissió té com objectiu recolzar la feina feta pels professors i el tutor de l'alumne davant l'aparició de conflictes, aplicant mesures correctores.

   Actua en cas de:
Qui la compon?
 • Faltes d'assistència a ESO i Batxillerat
 • Expulsions de l'aula
 • Conflictes varis al centre
 • Cap d'estudis
 • 1 professor/a
 • 1 alumne
 • 1 pare/mare
 • Psicopedagog
    Quan es reuneix?
 • La reunió de la Comissió , durant aquest curs 2014-2015, es farà  els dijous a les 11,15h.
 • L'alumne que hagi de passar per la Comissió rebrà la comunicació d'assistència per escrit, com a mínim, amb 24 hores d'antelació.
    Com funciona?
L'alumne serà convocat a presentar-se en el següents supòsits:
 • Faltes injustificades i retards:
5 hores (ESO)
8 retards injustificats.
 • 3 faltes lleus a l'ESO i al Batxillerat.
 •  Incompliment d'alguna clàusula del contracte pedagògic.
 • Conducta contrària a les normes de convivència, prèvia decisió del Cap d'Estudis i el Tutor.
    L'alumne explicarà davant la comissió la seva versió dels fets. 
    Actuacions de la Comissió:
 • Imposar a l'alumne la realització d'algun tipus de tasques de reflexió sobre el seu comportament.
 • Fer un advertiment oral o escrit, tot explicant algunes de les possibles conseqüències que tindria la persistència de la seva actitud.
 • No participació en activitats extraescolars o complementàries per un període màxim de 15 dies.
 • Assistència al centre en hores no lectives per realitzar diferents tasques (reparadores, d'estudi, de reflexió...) en un período màxim de 2 setmanes i/o reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de la comunitat educativa.
 • Exigir que l'alumne expliqui el motiu del seu pas per la comissió davant del seu grup classe.
 • Privació del temps d'esbarjo.
 • Fer treballar l'alumne sancionat durant unes hores o dies en altres agrupacions en un període màxim de 15 dies.
 • Aplicar altres mesures pedagògiques que la comissió cregui convenient.
    Convocatòria d'obertura d'expedient:
El Director pot  decidir obrir  expedient disciplinari i aplicar una expulsió cautelar si és convenient, a proposta del Cap d'Estudis o de la Comissió de convivència en els següents supòsits:

L'alumne serà convocat a presentar-se quan hagi acumulat tres faltes greus, o en el cas de conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre catalogades com a tals segons el Decret de Drets i Deures dels alumnes dels centres de nivelll no universitari de Catalunya, o per l'incompliment reiteratiu de les clàusules o el contracte pedagògic.

Un cop nomenat l'instructor de l'expedient disciplinari, la Comissió de Convivència posarà a la seva disposició tota la informació del seguiment realitzat a l'alumne.